សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយជំងឺ កូវីដ19 ចំនួន01នាក់