សម្ដេចតេជោ បន្តរំឭកពលរដ្ឋពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីត១៩