សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ថ្មី ០៥នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ថ្មី ០៥នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០