សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈីកនៅកម្ពុជា

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈីកនៅកម្ពុជា