មេដឹកនាំកំពូលអឺរ៉ង់ ចេញមុខប្រតិកម្មធ្ងន់ៗ ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក