ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៥នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី៣១ កក្កដា