៧ខែ ឆ្នាំ២០២០ ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា សម្រេចបានជាង៤២ម៉ឺនតោន កើនជាង៣៨%