សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាម ពង្រឹងការឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺវីដ១៩

វិិិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា