វៀតណាមរកឃើញករណីឆ្លងCOVID-19ថ្មីៗ៤៥នាក់ទៀតដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់ជួបប្រទះ!