រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ដអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធ ដល់អ្នករកសុីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យអាកាសចរណ៍រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០