(វីដេអូ)៖ សាខាមូលនិធិជនពិការ សហការជាមួយមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាំយកអំណោយចែកជួនដល់ ជនមានពិការភាពចំនួន២២នាក់