(វីដេអូ)៖ កុមារមានជំងឺបេះដូងចំហ ១៣រូបបន្ថែមទៀត ត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលនៅប្រទេសចិន ដោយឥតគិតថ្លៃ