រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការបន្ថែម ដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ នៅក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិ និងការស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩​ (ជុំទី ៥, ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០)

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖