ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២នាក់បន្ថែមទៀត