រោងចក្រអគ្គិសនី ៤០០ម៉េហ្គាវ៉ាត់នៅខេត្តកណ្ដាល សំរេចការសាងសង់ប្រមាណ៩០%