កម្ពុជា-ចិន ប្តេជ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគីឱ្យដល់ ១០ពាន់លានដុល្លារ នាឆ្នាំក្រោយ