គណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភាជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី