(វីដេអូ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ណែនាំឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតផលចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ ដោយអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ភ្ជាប់នឹងពាក្យណែនាំថា «គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយ»