ហ្វីលីពីន៖ ប្រព័ន្ទហិរញ្ញវត្តុដើតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូវីត១៩