ខេត្តបាត់ដំបងគ្រោងនឹងបង្កើតទីលានគ្រប់គ្រង់កាកសំណល់លើផ្ទៃដីជាង២០ហិចតា