គណៈកម្មាធិការទី៨​ នៃរដ្ឋសភាជួបពិភាក្សារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង