រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី មិនមែនទើបសិក្សាឡើយ គឺសិក្សារាប់សិបឆ្នាំមកហើយ