សហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយបន្ដគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនតាមរយៈគម្រោងបោសសម្អាតមីនដើម្បីលទ្ធផល