អ្នកជំនាញនាំចេញអង្ករកម្ពុជាថា ទីផ្សារអង្ករកម្ពុជានៅចិនគឺជាទីផ្សារថ្មី