ចិនព្យួរសន្ធិសញ្ញាធ្វើបត្យាប័នរបស់ហុងកុង ជាមួយកាណាដាអូស្ត្រាលី និងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដូច្នោះមុន