អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងបាននិងកំពុងអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍