អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្រ​ស្នើសុំអាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធន៍ការស្នាក់នៅ កំឡុងពេលសិក្សានៅប្រទេសចិន