ប្រេស៊ីល រកឃើញ ករណី ឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗជាង4មឺុននាក់និងស្លាប់ជិត1ពាន់នាក់ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃ