ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រគល់រនាំងសម្រាប់គោលដៅ​ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចំនួន៣០០ផ្ទាំង