កិច្ចប្រជុំការងារចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ និងដីឯកជន ដីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅមណ្ដលគិរី