កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសុវត្តិភាពចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង