មន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្មពន្យល់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកម្ពុជានិងចិនទើបចរចាចប់