(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ នាទីសន្តិសុខមាតុភូមិ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០