វៀតណាមជម្លៀសមនុស្ស៨០,០០០នាក់ ចេញពីទីក្រុងដាណាងបន្ទាប់ពីផ្ទុះករណីឆ្លងCOVID-19