លោកស្រីប្រធានាធិបតី ហាលីម៉ាស់ ជំរុញឱ្យប្រជាជនសិង្ហបុរីទាំងអស់ រួមគ្នាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី