អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប មានគម្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្ត ក្នុងថ្ងៃសងឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំ