បាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាល និងសភាថៃនៅតែបន្ត ទោះបីជាត្រូវបំពានបំរាម COVID-19