ក្រសួង៣ ប្ដេជ្ញាមិនឲ្យមានករណីឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ក្នុងតំបន់ហោះហើរនៅដែនអាកាសកម្ពុជា