ទីបំផុតហុងកុងចេញបទបញ្ជាថ្មីឱ្យពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា