សម្ដេចជោ ហ៊ុនសែន ផ្ដល់ម៉ាសុីនផលិតទឹកបរិសុទ្ធដោយបរិយាកាស៥គ្រឿងដាក់តាមមន្ទីរពេទ្យ និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា