បទ ៖ គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការពារជីវិត

បទ ៖ គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការពារជីវិត
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា