បទ ៖ យើងមានសំណាងក៏ត្រូវប្រយ័ត្ន

បទ ៖ យើងមានសំណាងក៏ត្រូវប្រយ័ត្ន
លំនាំបទមហោរី ៖ ស្តាយឆោម
ច្រៀងដោយ ៖ លោក មាស ជីវ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា