ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង ដែលអាចកើតមានឡើងនៅបណ្តាខេត្តនៅទីទំនាបជាប់ជួរភ្នំ និងផ្លូវទឹក ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៤ សីហា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទិ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–