បទ ៖ កុកអាចភ្លេចជុង ឯជុងមិនអាចភ្លេចកុកទេ

បទ ៖ កុកអាចភ្លេចជុង ឯជុងមិនអាចភ្លេចកុកទេ
លំនាំបទយីកេ ៖ សាក់សុីផាន់
ច្រៀងដោយ ៖ លោក មាស ជីវ៉ា និង កញ្ញា សាត់ ផានី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា