ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវឱ្យអ្នករស់នៅតាមតំបន់ទំនាបជាប់ជួរភ្នំ នឹងផ្លូវទឹកសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទឹកជំនន់ចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី4សីហាខាងមុខ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជាា៖លោកចេមហួត