ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីកូវីដ19ចំនួន01នាក់ទៀត វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត