ថ្ងៃប្រទ្បងបាក់ឌុបរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនត្រូវប្ដូរទៅចុងខែសីហាព្រោះចំថ្ងៃសម្រាករដ្ឋសងចូលឆ្នាំ