បារាំងបង្កើនការធ្វើតេស្ដរកCOVID-19ដោយឥតគិតថ្លៃខណៈអត្រាឆ្លងហក់ទ្បើងខ្ពស់ជាថ្មី