លោក គីម ជុងអ៊ុន ថាកូវីដ19 ទំនងជាបានចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយ