ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេកទៅចិន